دیگـــــــــــــــرگون

محلی برای یادداشت های حمیدرضا جیهانی

دیگـــــــــــــــرگون

محلی برای یادداشت های حمیدرضا جیهانی

لیست اسامی کاندیداهای شورای اسلامی شهر اصفهان

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۲، ۰۸:۳۱ ب.ظ

لیست اسامی کاندیداهای شورای اسلامی شهر اصفهان

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه شهر اصفهان، طبق اعلام رسمی سایت فرمانداری اصفهان به شرح زیر معرفی شدند:

١ محسن آب شاهی علی 1214
٢ اصغر آذربایجانی حسن مهندس آذربایجانی 1216
٣ محمد آذربایجانی مصطفی دکتر آذربایجانی 1217
۴ مهدی آذربایجانی حسن آذری , مهندس آذربایجانی 1218
۵ شهرام آذرپی شهریار 1219
۶ امیرحسین آرامی پارچه باف مهدی 1241
٧ حسن آقائی علی اکبر 1242
٨ جعفر آقائی غلامحسین 1424
٩ مهدی آقاجانی فشارکی رضا 1426
١٠ عباس آقائی گودی حسن 1248
١١ مجید آقاجانی ابوالقاسم 1249
١٢ مرتضی آکوچکیان اصفهانی مصطفی 1457
١٣ کامران آیتی غلامرضا 1251
١۴ محسن آیتی مرتضی 1252
١۵ پژمان ابدالی بیژن 1254
١۶ مهدی ابراهیمی بوزانی غلامعلی ابراهیمی 1257
١٧ رضا ابراهیمی محمدی محمد 1261
١٨ بهنام ابرقوئی نژاد جعفر 1262
١٩ اکرم ابوالحسنی خوراسگانی نوروز 1264
٢٠ محسن ابوطالبیان اکبر 1265
٢١ محمدرضا احمدزاده احمد 1268
٢٢ رضا احمدی حسین 1269
٢٣ محمدرضا احمدیان علی اکبر مهندس احمدیان 1271
٢۴ مهدی احمدیان احمد 1272
٢۵ عبداله احمدی رنانی علی 1275
٢۶ علیرضا احمدی زمانی غلامرضا 1276
٢٧ نصراله احمدی کلهرودی محمود احمدی 1278
٢٨ محمدهادی اخوان حریری مجتبی 1279
٢٩ زهرا اخوان نسب حسین اخوان ، خانم اخوان 1281
٣٠ جواد ادیب حاجی باقری عبدالرسول ادیب 1282
٣١ مختار استکی کاظم علی 1285
٣٢ مرتضی استکی علی 1286
٣٣ محمدرضا اسکندری پوده محمدرضا 1291
٣۴ ساناز اسلام نژاد نمینی هوشمند 1292
٣۵ علی اسمعیل زاده سهراب 1296
٣۶ علیرضا اشرفی خیرآبادی هیبت الله 1297
٣٧ محمدحسین اعرابی جشوقانی حسنعلی 1298
٣٨ ابراهیم افتخاری خلیل 1415
٣٩ محمدعلی افتخاری رنانی احمد 1416
۴٠ محمد افتخاری مهابادی احمد 1417
۴١ جواد افشاری ناصر 1419
۴٢ شهاب افکار یداله 1421
۴٣ علیرضا اقتصاد ابوالقاسم 1427
۴۴ راحله اکبری جونی اصغر 1429
۴۵ جواد اکبری نیسیانی اکبر 1454
۴۶ شهرام اکبری محمد 1456
۴٧ اعظم الماسی زفره محمود 1458
۴٨ مرتضی الماسی زفره محمود 1459
۴٩ اصغر اله دادیان غلامحسین 1461
۵٠ عباس اله یاری عبد الله 1462
۵١ راضیه امامی جمعه مصطفی 1465
۵٢ علیرضا امامی میبدی رسول 1467
۵٣ علی امری افلاطون 1469
۵۴ احمد امین پور یداله دکتر امین پور 1471
۵۵ سعید امین رعایائی علی 1472
۵۶ احسان امین فر محسن 1474
۵٧ رضا امینی افراسیاب 1476
۵٨ محمدرضا امینی عباس 1478
۵٩ منوچهر امینی تهرانی مصطفی قلی 1479
۶٠ جلال امینی فرد محمد مهندس امینی 1481
۶١ مجید انصاری حیدر 1494
۶٢ علیرضا انصاری چهارسوقی حسین تقی 1495
۶٣ محمدعلی ایمانی سیچانی اصغر 1496
۶۴ محمدعلی بابائی احمد 1497
۶۵ مهدی بابائی پور غلامحسین 1498
۶۶ مهدی باقربیگی حسین مجید 1512
۶٧ افروز باقری مظفر 1514
۶٨ مجید باقری احمد 1517
۶٩ حسین بانک ابولقاسم 1525
٧٠ محمدرضا بدیعی گورتی رضا 1527
٧١ محمدرضا برزواصفهانی مهدی 1541
٧٢ اصغر برشان محمدعلی 1542
٧٣ مجتبی بزرگی مصطفی 1546
٧۴ احمد بناکار غلامرضا 1547
٧۵ مصطفی بهبهانی مرتضی مهندس بهبهانی 1561
٧۶ محمدرضا بهرام زاده اصفهانی حسن 1562
٧٧ کامران بهرامی صادق آبادی جهانگیر 1568
٧٨ علی بهشتیان فر حسین 1571
٧٩ محبوبه بهمنی حسن 1572
٨٠ حسام الدین بهمنی حیدرآبادی قاسم علی 1574
٨١ بابک بیاتی چالشتری حسین 1575
٨٢ علیرضا پرهام اکبر مهندس پرهام 1581
٨٣ ابراهیم پژوه نیا سیف الله 1582
٨۴ بهنام پوربختیار بهرام 1584
٨۵ فرزاد پهلوان زاده پرویز 1587
٨۶ ناهید تاج الدین محمد 1589
٨٧ محمدعلی تاجمیرریاحی قاسم 1591
٨٨ امیر تاجیک نژاد علی 1592
٨٩ بهروز تاکی عبدالرحیم 1594
٩٠ اصغر ترابی اسفینائی رحمت اله 1595
٩١ مجید ترابی زیارتگاهی محمدحسن ترابی 1596
٩٢ وحید توسلی عباس مهندس توسلی 1614
٩٣ ابوالفضل توکلی رضا مهندس توکلی 1615
٩۴ غلامرضا توکلی براتعلی 1619
٩۵ مهدی تیکنی علی 1625
٩۶ علی ثابت پور احمد 1627
٩٧ محسن جان نثاری قاسمعلی 1629
٩٨ عبدالرسول جان نثاری لادانی علی 1641
٩٩ شهریار جبل عاملی علی استاد شهریار،مهندس شهریار 1642
١٠٠ رسول جزینی درچه رمضان 1646
١٠١ میثم جعفری اسمعیل 1652
١٠٢ مسعود جعفری نژاد حسین 1656
١٠٣ بهروز جلالی محمد 1659
١٠۴ علی کرم جلیل پیران علی میرزا 1672
١٠۵ جوادعلی جمالی نجف 1674
١٠۶ مرضیه جوادی قدرت اله 1675
١٠٧ نصیرالدین جوادی جورتانی اسداله 1676
١٠٨ امیر جوانمردیان حسنعلی 1679
١٠٩ احسان جوهری جعفر 1682
١١٠ اکرم جوهریان مرتضی 1684
١١١ رسول جهانگیری فتح اله 1685
١١٢ حمیدرضا جیهانی شهید علیرضا 1687
١١٣ غلامعلی چناری ابوطالب 1694
١١۴ محمدرضا چنگانی ولی اله 1695
١١۵ علی اکبر حاتمی حسین اکبر 1697
١١۶ عباس حاج رسولیها آقا حسن مهندس حاج رسولیها 1698
١١٧ سمانه حاجی احمدی مهدی 1712
١١٨ حسین حاجیان فر محمد رضا 1715
١١٩ عزت الله حاجی علی اکبری زفره هاشم علی 1718
١٢٠ محمدعلی حاجی مرادی ورنوسفادرانی حسین 1719
١٢١ رحیم حجتی زاده چراغعلی 1724
١٢٢ رسول حسین جعفری بمانعلی رسول جعفری 1727
١٢٣ سیدمسعود حسینی سید حبیب اله مهندس حسینی 1729
١٢۴ سیدمهران حسینی احمد 1741
١٢۵ سیدعلیرضا حسینی پزوه رسول 1742
١٢۶ سیدعلی کرم حسینی چاهگاهی سیدعلی رحم 1748
١٢٧ سیدمرتضی حسینی زیاری سیدحسین 1749
١٢٨ ناصر حسینی منجزی میرزاآقا 1752
١٢٩ علیرضا حق شناس عباس استاد 1757
١٣٠ احمدرضا حمصیان اتفاق محمود دکتر حمصیان 1758
١٣١ ناصر حمیدی تهرانی صادق دکتر تهرانی 1759
١٣٢ بابک حیدری محمدولی مهندس حیدری 1761
١٣٣ محمدرضا حیدری خوراسگانی حسین دکتر حیدری خوراسگانی 1767
١٣۴ منصور حیدری قهساره محمدعلی 1769
١٣۵ سیداصغر خادمی شمس الدین مهندس خادمی 1782
١٣۶ محمودرضا خاکی کاظم 1786
١٣٧ خلیل خان باباپور غلام 1787
١٣٨ زهره خبوشانی عباسعلی 1791
١٣٩ سیدمسعود خدائی سید مجتبی 1792
١۴٠ اعظم خدابخش محمد 1794
١۴١ رشید خدابخش احمد 1795
١۴٢ عبداله خراسانی فردوانی محمد 1796
١۴٣ روح اله خزائی علی داد 1797
١۴۴ مجید خسروی فضل اله 1798
١۴۵ مصطفی خضری ناصر 1712
١۴۶ غزاله خلود بهمن 1814
١۴٧ سیدمحمد خلیفه سلطانی سیدرضا 1815
١۴٨ سیدمسعود خلیفه سلطانی سیدمحمد امیر 1816
١۴٩ مهدی خلیلی غلامحسین 1819
١۵٠ محمود خلیلی فرد بروجنی جواد 1821
١۵١ رضا خلیلی رحمن 1824
١۵٢ رامین خمسهء منصور 1825
١۵٣ مصطفی خنجری دهنوی غلامرضا 1826
١۵۴ محمدرضا خواجه زفره ئی احمد خواجه 1828
١۵۵ مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی علی 1842
١۵۶ احسان خیام باشی علی اصغر 1845
١۵٧ مجید دادخواه تهرانی اکبر 1848
١۵٨ مژگان دادخواه تهرانی ناصر 1849
١۵٩ الهام داستانپورحسین آبادی حسینعلی 1851
١۶٠ حسن دانش پژوه رمضان دانش 1852
١۶١ محسن دانشور بهمن 1854
١۶٢ سیدکریم داودی سید اسماعیل 1856
١۶٣ علی اصغر درستکار سیانی حسین 1857
١۶۴ شورانگیز دلفانی عباس 1861
١۶۵ بهمن دهقان پور فلامرز 1864
١۶۶ علی دهنوئی رضا دهنوی 1865
١۶٧ سیدمحمدرضا ذوفن مهدی 1871
١۶٨ سعید رئوفی عبدالمجید 1872
١۶٩ حسین رئیسی بهمن 1874
١٧٠ داراب رئیسی بیدکانی سهراب آداراب 1875
١٧١ اسمعیل رادان عبدالوهاب 1876
١٧٢ مجید راه نورد مرتضی 1879
١٧٣ مهدی رجبی شمسعلی 1892
١٧۴ امید رجبی منش محسن 1894
١٧۵ محمود رحیم حلاج سیچانی علی 1896
١٧۶ حیدرعلی رحیمی غلامرضا 1897
١٧٧ سعید رحیمیان علی 1912
١٧٨ فرهاد رحیمی کمال آبادی محمد 1914
١٧٩ مهرانگیز رضائی علی رضا 1921
١٨٠ رسول رضوانی حبیب آبادی احمد 1927
١٨١ سیدناصر رضوی سیدمرتضی 1929
١٨٢ محمدتقی رفیعی اکبر محمد رفیعی، رفیعی 1941
١٨٣ مجید رفیعیان اصفهانی مرتضی 1945
١٨۴ حمیدرضا رفیعی طاقانکی علیرضا 1946
١٨۵ محمدرضا رنجبر خدایار 1949
١٨۶ حسن روانفر بمانعلی مهندس روانفر 1951
١٨٧ سیدرضا روحانی طباطبائی سیدحسین روحانی، طباطبایی 1954
١٨٨ حبیب روح بخش خالق دوست حمید 1956
١٨٩ میثم ریاحی حسن شیخ میثم ریاحی 1957
١٩٠ مجتبی ریزانه مصطفی 1958
١٩١ عدنان زادهوش عبدالرزاق دکتر زادهوش 1962
١٩٢ محمدعلی زارع عباس مهندس زارع 1964
١٩٣ زهره زارع چاوشی ککنانی رحیم 1965
١٩۴ سیداحمد زارعی سیدمرتضی 1967
١٩۵ اکبر زرگرزاده نصراله 1972
١٩۶ سعید زرمهر مهدی 1974
١٩٧ سعید زکیان حسن 1976
١٩٨ علی زه تاب خوزانی محمد ابراهیم 1979
١٩٩ غلامرضا زین علی دهاقانی محمدعلی 1981
٢٠٠ ابوالفضل سپهرفر محمدعلی 1984
٢٠١ حمید ستاری رحمت اله 1985
٢٠٢ سیدمحسن ستاینده سید جمال 1986
٢٠٣ رضا سعادت نیا محمدعلی 2124
٢٠۴ فرهاد سعیدی امیدعلی 2125
٢٠۵ خیراله سلطانی رنانی حسین 2126
٢٠۶ مسیب سلطانی رنانی ظهراب 2127
٢٠٧ مهدی سلمانی حجت سلیمانی 2128
٢٠٨ احمد سلیمانی پور هرمز سلیمانی 2129
٢٠٩ اعظم سلیمی بنی محمد علی 2145
٢١٠ مصطفی سلیمی ترکانی سیف علی 2146
٢١١ اکبر سنائی فر حسین 2148
٢١٢ محمدعلی سوادکوهی موگوئی ولی سوادکوهی 2151
٢١٣ فاطمه سهرابی علی اکبر 2152
٢١۴ عبدالحسین سهرابی رنانی رمضان 2154
٢١۵ محمدمهدی سهیلی پور سعید 2156
٢١۶ حسین سیستانی عبداله 2158
٢١٧ سیدمهدی سیفی اصفهانی سید فضل اله 2161
٢١٨ محمدعلی شاه آبادی ابوتراب علی شاه آبادی 2167
٢١٩ یاسر شاه پیرزیارتگاهی نصراله شاه پیری 2168
٢٢٠ نرگس شاه سیاه محمد رضا 2169
٢٢١ جواد شجاعی محمود 2172
٢٢٢ احمد شریعتی کمال آبای محمد دکتر شریعتی 2174
٢٢٣ مسعود شریعتی ورنوسفادرانی محمد دکتر شریعتی 2175
٢٢۴ محمد سعید شریفان محمدرضا 2176
٢٢۵ رسول شریف فر محمد شریف 2178
٢٢۶ محمود شریفیان جزی حسنعلی شریفیان 2179
٢٢٧ احمدرضا شریفی رنانی علی 2182
٢٢٨ مرتضی شفائی حسن 2184
٢٢٩ امیرعباس شفیعی اردستانی مرتضی 2189
٢٣٠ حمیدرضا شفیعی اردستانی حسین 2191
٢٣١ جلال شفیعیون حسین 2194
٢٣٢ ریحانه شکل آبادی حبیب آبادی بهرام 2195
٢٣٣ احمد شکوهی زاده عباسعلی 2196
٢٣۴ عزیزاله شمس سولاری عبدالله 2197
٢٣۵ بیژن شمس فلاورجانی غلامعلی دکتر شمس 2198
٢٣۶ محمدعلی شمس کوپائی حسین 2412
٢٣٧ امید شهبازی احمد 2414
٢٣٨ محمدعلی شهریاری فارفانی حسن 2415
٢٣٩ علی شهسواری حسین 2416
٢۴٠ سیدحسینعلی شهیدی مارنانی سیدرضا سید مجتبی 2417
٢۴١ احسان شهیر محمد حسن مهندس شهیر 2418
٢۴٢ احسان شیخی غلامرضا 2419
٢۴٣ غلامرضا شیران مرتضی دکتر شیران 2425
٢۴۴ فاطمه شیرانی بیدآبادی حبیب اله 2426
٢۴۵ امیرعباس شیرانی نژاد بیژن شیرانی 2427
٢۴۶ محمود شیرعلی کلیشادی محمد علی کلیشادی 2428
٢۴٧ احمد صادقی حسن 2451
٢۴٨ محسن صادقی امینی محمد صادقی، امینی 2456
٢۴٩ غلامحسین صادقیان رنانی حسین دکتر صادقیان 2457
٢۵٠ مهدی صادقی پور عباس 2459
٢۵١ محمدحسین صالحی محمدهادی دکتر صالحی 2468
٢۵٢ هومن صالحی ابری اکبر 2469
٢۵٣ مهدی صالحی مورکانی حجت الله 2472
٢۵۴ محمدحسن صانعی محمد حسین 2478
٢۵۵ مجید صباغی خاتون آبادی صفرعلی 2481
٢۵۶ اصغر صرامی عبدالله 2484
٢۵٧ احمد صرامی فروشانی محمدتقی 2485
٢۵٨ امیررضا صفائی حسن علی 2486
٢۵٩ هاجر صفائی فر حسین 2487
٢۶٠ عباسعلی صفایی ارشد علی مهندس 2492
٢۶١ حسین صفری علی اکبر 2495
٢۶٢ سیدمرتضی صفوی سید حسین دکتر صفوی 2496
٢۶٣ حسن صلواتی حیدر 2514
٢۶۴ نوراله صلواتی حیدر صلواتی 2515
٢۶۵ سجاد ضیاء بروجنی حشمت الله 2517
٢۶۶ محمد ضیائی شکراله آقا معلم 2519
٢۶٧ سیدمحمدجواد طاوسی سید شاپور 2521
٢۶٨ سیدمرتضی طباطبائی سید محمد 2524
٢۶٩ سیدمحمد طباطبائی پزوه سید علی سید 2526
٢٧٠ فاطمه سادات طباطبائی حسن آبادی سیدکمال 2529
٢٧١ محسن طبیعی نافچی قدرت الله 2541
٢٧٢ مهدی طرقی دستجردی ابراهیم 2545
٢٧٣ شیرین طغیانی خوراسگانی فرهاد 2546
٢٧۴ محمدعباس ظریفی اصفهانی علی ظریفی 2549
٢٧۵ محمدرضا عالم محمود 2562
٢٧۶ فرزانه عالی نژادیان اسمعیل 2564
٢٧٧ سیداحمدعلی عاملی سید ضیاء الدین دکتر عاملی 2565
٢٧٨ مسعود عباسی طادی حسینعلی 2567
٢٧٩ احسان عبداللهی نیسیانی علیرضا 2572
٢٨٠ مهرداد عبدالهی علی اصغر 2574
٢٨١ حسین عرب بافرانی نورمحمد 2576
٢٨٢ محمدعلی عرب زاده زیاری رحمت اله 2585
٢٨٣ حامد عربیان حسین آبادی مصطفی 2598
٢٨۴ مهدی عسگری ماشاالله 2615
٢٨۵ نسرین عسگری اسداله 2616
٢٨۶ مهدی عطائی رجبعلی 2617
٢٨٧ سیدتقی علوی طباطبائی حسن 2621
٢٨٨ فرزاد علی میرزائی سیچانی حسین 2628
٢٨٩ سیده منصوره عمادی سیدکرامت اله 2629
٢٩٠ مهدی غلامی مجید 2642
٢٩١ حجت اله غلامی حسن آبادی حسن 2646
٢٩٢ سیدجلال فاطمی سیدرضا 2657
٢٩٣ سیدمحمود فاطمی نصرآبادی سید حسین 2658
٢٩۴ علی فتاحی عبدالعلی 2672
٢٩۵ حمید رضا فتحی سقزچی حسین 2676
٢٩۶ جهانگیر فدائی علی اکبر 2678
٢٩٧ عبدالامیر فروتن محمدحسین 2684
٢٩٨ محسن فرودستان دستجردی رضا 2685
٢٩٩ محسن فروغی اسداله 2686
٣٠٠ احمد فعال اصفهانی عبدالرسول 2692
٣٠١ سعید فقیه ایمانی علی 2694
٣٠٢ سیدمحمد فقیهی محمدآبادی سید جواد 2695
٣٠٣ محمدرضا فلاح علی فلاح 2696
٣٠۴ وحید فولادگر محمد 2697
٣٠۵ سیدروح اله فیاض دستجردی سیدتقی 2714
٣٠۶ سیدمجید فیاض دستگردی سید مصطفی 2715
٣٠٧ نادر فیروزه سیروس 2716
٣٠٨ سیدهوشنگ قادریان سید حسین 2719
٣٠٩ رحمت اله قاسمی غلامعلی 2721
٣١٠ شهاب الدین قاسمی محمدعلی 2724
٣١١ منوچهر قاسمی بخشعلی مهندس 2726
٣١٢ علی قاسمی گورتی محمدعلی 2729
٣١٣ زهرا قاسمی همامی جلال 2741
٣١۴ گیلدا قانونی هوشنگ 2742
٣١۵ امیر قجاوند حمزه 2745
٣١۶ حسن قجاوند روز علی 2746
٣١٧ ابوالفضل قربانی مرتضی مهندس قربانی 2748
٣١٨ احسان قربانی عبدالرضا 2749
٣١٩ سیدعلی قریشی خوراسگانی سید حسین 2754
٣٢٠ عبدالرسول قضاوی یداله 2757
٣٢١ مصطفی قضاوی اصفهانی رضا 2758
٣٢٢ سیدعلی قنادیان سیدعظیم 2761
٣٢٣ حمیدرضا قناعت منش خداداد 2762
٣٢۴ سجاد قنبری احمد 2764
٣٢۵ سیدروح اله قوام نیا سید ابوالحسن 2768
٣٢۶ عباسعلی قیصری محمد رضا 2769
٣٢٧ سیدامید کاج آبادی سید مسعود 2781
٣٢٨ بهروز کاردان عبدالحسین 2782
٣٢٩ گلوریا کارگران عباس 2784
٣٣٠ منصور کاشانی غلام علی 2785
٣٣١ مهرداد کاشانی غلامعلی مهندس کاشانی 2786
٣٣٢ اسمعیل کاظمی علی اکبر 2787
٣٣٣ مهرداد کاظمی اکبر 2789
٣٣۴ علی کاظمی زهرانی عباسعلی 2791
٣٣۵ محمود کاظمی نائینی کریم مهندس کاظمی 2792
٣٣۶ حمیدرضا کاظمینی خلیل 2794
٣٣٧ رضا کامران دستجردی محمد علی دکتر کامران 2795
٣٣٨ علی کثیری دولت آبادی محمد 2797
٣٣٩ شهین کرم سیچانی عباس سیچانی 2814
٣۴٠ سجاد کرمی زاده زواره حسین 2815
٣۴١ سعید کریمی حسن دکتر کریمی 2817
٣۴٢ علیرضا کریمی علی 2818
٣۴٣ اسداله کریمی خوزانی سیف الله 2825
٣۴۴ محمد کشتکار یداله دکترکشتکار 2827
٣۴۵ اعظم کلانتری دهقی قنبرعلی 2829
٣۴۶ امیرحسین کمیلی حسن 2841
٣۴٧ علیرضا گل بازخانیان اکبر گل باز 2849
٣۴٨ محمد گلناری عباسی محمود 2856
٣۴٩ علی گیاه چین خوراسگانی اسداله 2859
٣۵٠ رشید لاهیجانیان مصطفی 2861
٣۵١ اصغر لطفی عشقعلی 2862
٣۵٢ یداله مؤمن زاده سیف اله 2865
٣۵٣ سمانه السادات مؤیدیان سیدسعید 2867
٣۵۴ سیروس مجلسی محمود 2871
٣۵۵ مهدی محب فریدون مهندس محب 2875
٣۵۶ محمود محمدی ولی اله دکتر محمدی 2897
٣۵٧ مصطفی محمدی ابراهیم 2898
٣۵٨ مهدی محمدی حسن 2912
٣۵٩ محمد محمدی پلارتی امراله 2916
٣۶٠ امیر محمودزاده احمد 2919
٣۶١ رحمت الله محمودیان مراد 2921
٣۶٢ ابراهیم مختاری کرچگانی ایرج 2926
٣۶٣ سعید مددکن حسن علی 2927
٣۶۴ سیدرضا مرتضوی درچه سید علی محمد 2941
٣۶۵ منصوره سادات مرتضوی نصیری سیدعلی 2942
٣۶۶ زهرا مسائلی علی اکبر 2945
٣۶٧ محسن مسجدی مهدی 2946
٣۶٨ ابراهیم مسکین میرزاعلی محمد 2947
٣۶٩ فائزه مشیری مرتضی 2948
٣٧٠ هاجر مصطفائی علی اصغر 2949
٣٧١ سیدمجید مصلحی سید احمد 2951
٣٧٢ حسین مطیع اصغر 2954
٣٧٣ رسول مظاهری کوهانستانی محمود 2959
٣٧۴ فتح الله معین نجف آبادی حیدر معین 2961
٣٧۵ مهدی معینی محمد 2962
٣٧۶ منصور مقیمی ورزنه میرزاحسن 2968
٣٧٧ اسمعیل مکارمی یحیی 2969
٣٧٨ محمدرضا ملاحسینی دلیگانی مسلم 2971
٣٧٩ مریم ملک پور حسینعلی 2972
٣٨٠ داود ملک پور جرقویه محمد رضا ملک پور 2974
٣٨١ علیرضا ملک پور کوپائی منوچهر 2975
٣٨٢ حبیب ملک محمدی اکبر 2976
٣٨٣ سعید ملکوتی خواه حسین 2978
٣٨۴ شهریار ممزائی مهر علی 2981
٣٨۵ سکینه منوچهری راد جواد بتول 4121
٣٨۶ سیداحمد موسوی مورنانی سیدرضا 4128
٣٨٧ پروین مهدوی ابراهیم 4148
٣٨٨ قاسم مهدی ششجوانی اسماعیل 4149
٣٨٩ احمد مهوری مصطفی 4154
٣٩٠ سیدعلیرضا میرحاج محمدآبادی سید رضا 4157
٣٩١ سیدمحمدحسین میرشاهزاده سیدمجید 4161
٣٩٢ سیدمحمدرضا میرعلائی سید ابراهیم 4162
٣٩٣ آفرین ناجی محمدرضا 4165
٣٩۴ علی نادی پور دهنوی حسین 4167
٣٩۵ کیانوش ناصری موسی 4168
٣٩۶ مصطفی ناصری سفتجانی آقامیرزا 4169
٣٩٧ بهنام ناظم محمدرضا 4172
٣٩٨ حسین نجار حبیب اله 4176
٣٩٩ مصطفی نجاران عباس 4178
۴٠٠ حسین نجارخدابخش عباس خدابخش 4179
۴٠١ اصغر نجارزاده گان عزیزاله اصغری زادگان 4181
۴٠٢ یوسف نجفی رضا 4184
۴٠٣ رضا نصراصفهانی فتح اله 4185
۴٠۴ علیرضا نصر اصفهانی عباس 4186
۴٠۵ کریم نصراصفهانی عباس سردار 4187
۴٠۶ محمود نصراصفهانی رحیم 4191
۴٠٧ مهدی نصراصفهانی غلام حسین دکتر نصر 4192
۴٠٨ جواد نصراللهی سبدانی حسن 4194
۴٠٩ سمیرا نعمت الهی حمزه 4197
۴١٠ رضاعلی نوروزی محمدعلی دکتر نوروزی 4216
۴١١ محسن نوروزی شهریار 4218
۴١٢ منصور نیرومند جزی امراله 4219
۴١٣ مهدی نیک نهاد محمود 4246
۴١۴ ندا واشیانی پور غلام علی 4247
۴١۵ رضا وثوقی نژاد مهدی 4248
۴١۶ مصطفی وفائی مرتضی 4251
۴١٧ محمدرضا وهابی عبدالمحمد دکتر وهابی 4254
۴١٨ مرتضی هاشمی علی 4257
۴١٩ منصور هاشمی حسین 4258
۴٢٠ هوشمند یادگاری منوچهر 4269
۴٢١ محمدحسن یاری کریم یاری 4274
۴٢٢ علی اصغر یاری پور حسین 4276
۴٢٣ حمید یاوری اصغر 4278
424 بهرام یداللهی باستانی سهراب 4279
۴٢۵ همایون یزدان پناه عباس 4281
۴٢۶ لیلی یزدانی کاظم 4282
۴٢٧ یداله یزدانی دینانی محمدتقی 4284
۴٢٨ محمد یعقوبی نصرآبادی علی یعقوبی روانشناس 4285
۴٢٩ فرهاد یوسفی صالح بابری مسعود 4286 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">